Trang sức bạc D'rosy (2)


𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐛𝐚̣𝐜 𝐃’ 𝐫𝐨𝐬𝐲 - 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐮 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐨̂́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧, 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐝 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐛𝐚̣𝐜 𝐭𝐚,𝟗𝟐𝟓 ,𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐜 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.
- 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐚̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉ đ𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐠𝐚̂́𝐩 𝟑𝟎𝟎%
* 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧
𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐋𝐨̣̂𝐜- 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐚́ 𝟎𝟗𝟔𝟒.𝟕𝟕𝟕.𝟑𝟓9